21:25:18, 2006-05-29
» Via Tatra, 25-29 wrze?nia 2001r.
I Dzie?

Z Tychów wyjechali?my o 2:19, aby o 7:00 by? w Zakopanym. Niestety wszystkie kantory w okolicy by?y jeszcze zamkni?te i chc?c zakupi? korony s?owackie musieli?my sp?dzi? godzin? na Krupówkach (sic!). Na ca?e szcz??cie stosunkowo szybko znale?li?my si? w autobusie jad?cym do Doliny Chocho?owskiej. Oko?o 11:00 doszli?my w okolic? Wielkiego Kopie?ca, gdzie opuszczaj?c Dolin?, zeszli?my na czerwony szlak prowadz?cy na Trzydniowia?ski Wierch (1765). Po doj?ciu na szczyt, pogoda bardzo niemile nas zaskoczy?a. Planowali?my bowiem tego dnia przej?? przez Starobocia?ski Wierch (2176) i Ornak (1854) do schroniska pod Ornakiem. Niestety silny wiatr i grad uniemo?liwi?y nam wykonanie naszego planu. Ze smutkiem stwierdzili?my, ?e musimy zej?? do Doliny Chocho?owskiej. Tak wi?c nie opuszczaj?c czerwonego szlaku zeszli?my do Doliny Jarz?bczej, odwiedzaj?c miejsce upami?tniaj?ce górsk? wycieczk? papie?a Jana Paw?a II na Polan? Jarz?bcz?. Po krótkiej przerwie ruszyli?my dalej do schroniska na Polanie Chocho?owskiej. Tu zjedli?my ciep?e jedzonko i ustalili?my plan dzia?ania na nast?pny dzie?. Poznali?my te? Micha?a, z którym w?drowali?my pó?niej w ci?gu najbli?szych dni i kilku pó?niejszych wyjazdów.

12:25:59, 2006-05-27
» Marmolada - Królowa Dolomitów

Odg?os spadaj?cych malutkich fragmentów ska? powodowa? podnoszenie si? poziomu adrenaliny w naszych organizmach. Ten odcinek szlaku prowadzi? raz w gór?, raz w dó?. Tak? tras? dotarli?my do kra?ca j?zyka lodowcowego ...