ARTUR KOZIOŁ


:: Artykuły


Opłaty adiacenckie

W dniu 19 czerwca 2006 roku Rada Miejska w Wieliczce głosami radnych z Listy Samorządowej uchwaliła przygotowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Józefa Dudę uchwałę w Sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Wieliczka. Fakt ten skutkował ustaleniem opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej ( np.woda, kanalizacja, ale też i drogi !!!)) w wysokości 25% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem tych urządzeń, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
Uchwalenie opłaty adiacenckiej i przyjęcie jej wysokości na 25% wzrostu wartości działki, niesie ze sobą bardzo uciążliwe skutki dla wszystkich mieszkańców Gminy Wieliczka i dla samej Gminy.
Skutki wprowadzenia tak wysokiej opłaty adiacenckiej można prześledzić na prostej symulacji: Mieszkaniec ma małą budowlaną działkę 10 ar. Po poprowadzaniu kanalizacji przez jego działkę jej wartość wzrośnie o przykładowo 500 zł za ar, czyli wartość całej działki wzrośnie o 5 000 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą , tytułem naliczenia opłaty adiacenckiej będzie zobowiązany wpłacić do Gminy Wieliczka kwotę 1000 zł. Przypominam jest to symulacja dla małej działki. Przy zachowaniu tych proporcji otrzymamy :
- dla działki o powierzchni 20 ar opłata adiacencka wyniesie 2 000 zł,
- dla działki o powierzchni 50 ar opłata adiacencka wyniesie 6 250 zł,
- dla działki o powierzchni 80 ar opłata adiacencka wyniesie 10 000 zł,
- dla działki o powierzchni 1 hektar (100 ar) opłata adiacencka wyniesie 12 500 zł
Czy mieszkacy gminy Wieliczka musieli zostać objęci taka wysoka opłatą ? Odpowiedź jest prosta - absolutnie nie.
Na mocy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Rozdział 7 , "art. 144 Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
Bardzo ważny dla sprawy jest art. 145 Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi."
"Art. 146 1. Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. 2 Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. "
Jak widać nigdzie w ustawie nie ma obowiązku naliczenia opłat adiacenckich jak również nie ma ustalonej sztywnej ich wysokości i to rada gminy ustala ich wysokość. Dlaczego więc Rada Miejska w Wieliczce głosami radnych związanych z burmistrzem Józefem Dudą ustalili tak wysoką stawkę opłat. Zamiast kilku procent uchwalono aż 25% i to w czasie gdy przewidywana jest budowa kanalizacji w większej części gminy na terenach wiejskich, gdzie dominują duże działki i opłaty adiacenckie będą wysokie.
To że nie są to słowa rzucane na wiatr świadczy przykład mieszkańców wsi Podstolice. Niedawno poprowadzono tam wodociąg i po zakończeniu jego budowy ci mieszkańcy, którzy wczesniej z jakiś przyczyn nie wpłacili tzw. darowizny na rzecz gminy w wysokości 2 200 zł, na własnej skórze odczuli co to są opłaty adiacenckie. Przysłanie decyzji do naliczeniu tych opłat wywołało rozpacz i przerażającą wizję zrujnowania budżetów domowych wielu rodzin. Przykładowo dla działki o powierzchni 8 ar opłata adiacencka wyniosła 1 600 zł, a dla 50 arowej 16 100 zł. Opłaty naliczono np. osobom nie chcącym podłączyć się do wodociągu a które przez grzeczność dały zgodę na przejście rury wodnej przez ich działkę, lub przepuściły wodociąg przez niezamieszkałą działkę. Zgodnie z "zbójnicką" zasadą masz możliwość to płać.
Można tłumaczyć, że mieszkańcy wsi Podstolice mieli wybór mogli wpłacić darowiznę na rzecz gminy. A co będzie w przypadku gdy będzie prowadzona sieć kanalizacyjna, obecnie nie ma już możliwości dokonywania tzw. wpłat darowizny na rzecz gminy. Odpowiedź jest straszliwie prosta naliczane będą opłaty adiacenckie i to w tak dużej wysokości. Uważam, że opłata adiacencka w sposób szczególny dotknie osoby od pokoleń gospodarujące i żyjące na Wielickiej Ziemi, które po swych przodkach odziedziczyły kilkudziesięcio arowe działki, przy utrzymującym się obecnie dużym popycie na zakup gruntów w gminie Wieliczka, ceny działek nieustannie idą w górę, dlatego 25% wzrostu wartości będzie stanowić coraz większą sumę. Czy naliczanie opłat adiacenckich nie wywoła skutków wyprzedaży i podziałów większych działek lub ich części, aby móc opłacić opłatę za możliwość podłączenia.
Wprowadzenie tak wysokiej opłaty adiacenckiej w obecnym czasie to przykład na nierówne traktowanie mieszkańców. Zgodnie z zapowiedziami i dokumentami planistycznymi wkrótce ma rozpocząć się na szeroka skale kanalizowanie gminy Wieliczka. Do tej pory tylko niektórzy mieszkańcy miejscowości poza Wieliczka mają możliwość podłączenia się do kanalizacji. Powoduje to sytuację w której mieszkaniec np. Stumian mający możliwość podłączenia do kanalizacji dysponujący 50 arowa działką wpłacił "darowiznę na rzecz gminy" w wysokości 2 000 zł skorzystał przy tym z możliwości odliczenia części darowizny od kwoty podatku i realnie jego udział w wykonaniu kanalizacji wyniósł ok. 1 600 zł. Natomiast mieszkaniec np. Zabawy sąsiadującej ze Stumianami, który ma działkę tej samej wielkości będzie musiał wnieść do gminy czterokrotnie większą opłatę. Czy jest to sprawiedliwe ? - absolutnie nie.
Naliczenie i ustalenie 25% opłat adiacenckich przez burmistrza Wieliczki spowoduje niezadowolenie wśród mieszkańców i przyczyni się do psucia wizerunku gminy Wieliczka w środowisku lokalnym. Sprzeciw mieszkańców wobec wysokich opłat wywoła w nich niechęć do wyrażania zgody na prowadzenie kanalizacji przez działki prywatne, co znacznie opóźni proces kanalizowania gminy i poprawę stanu środowiska. Na sesji burmistrz Józef Duda mówił "liczymy się z możliwością, że będziemy musieli prowadzić kanalizacje w istniejących drogach bo mieszkańcy nie wyrażą zgody na przepuszczenie kanalizacji obawiając się naliczenia opłaty adiacenckiej". Przecież konieczność prowadzenia kanalizacji po istniejących drogach, poza oczywistym zniszczeniem istniejącej infrastruktury drogowej, spowoduje znaczny wzrost nakładów pracy i pieniędzy na wykonanie kanalizacji. Stworzyło się błędne koło mieszkańcy zapłacą większy udział w kanalizacji, na która gmina będzie musieć włożyć większe pieniądze.
A przecież tak nie musi być gmina Wieliczka nie jest biedną gminą a mieszkańcy płacą podatki, opłaty lokalne i podatek PIT, to wystarczyć powinno dobrze zarządzanej gminie w zupełności. Gmina Wieliczka miała za ubiegły rok 4 mln. nadwyżki budżetowej. Opłaty adiacenckie, jeśli już muszą być wprowadzone, powinny być minimalne i z zachowaniem równych szans dla wszystkich i realizację tego postulatu Państwu proponujemy.

Tadeusz Luraniec

| Zobacz wszystkie |

:: Artur Kozioł:

:: Sonda::: Polecam:


Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby
Solidarność Archiwum
Kopalnia Soli Wieliczka

Artur Kozioł (c) by vater